02-972-6111 - 8 sbac@sbac.ac.th

Latest News


พิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา 2560

พิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา 2560 โดย พลเอก ธีรชัย นาควานิช องคมนตรี ณ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต...

อ่านเพิ่มเติม

กำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

กำหนดการฝึกซ้อมย่อยครั้งที่ 1  วันอาทิตย์ที่   25   มีนาคม  2561 8.00-8.30  น.          นักเรียนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ตรวจสอบรายชื่อที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ 8.30-9.30 น.            นักเรียนนักศึกษาลงทะเบียนที่ลานอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ...

อ่านเพิ่มเติม

SBAC Association